โพลล์ “วันครู” ปีนี้ ชี้ยังเป็นผู้อดทน-เสียสละ-มีคุณธรรม

            เนื่องในวันครู 16 มกราคม ประจำปี2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ได้มอบคำขวัญวันครู ดังนี้         นอกจากนี้ สำนักสำรวจความคิดเห็น หรือการทำโพลล์ ยังได้เผยผลสำรวจมุมมองของสังคมที่มีต่อบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกว่า “ครู” ดังนี้

            สวนดุสิตโพล เผยสำรวจเรื่อง ดัชนีความเชื่อมั่น “ครูไทย”ปี2560 สำรวจวันที่ 25 ธ.ค.2560-วันที่ 8 ม.ค.2561 โดยสำรวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 8,212 คน พบว่า ภาพรวมดัชนีค่าความเชื่อมั่นครูไทย 7.69 คะแนน จากคะแนนเต็ม10 สำหรับ ดัชนีชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับหนึ่ง บุคลิกภาพ การแต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ 8.08 คะแนน,รองลงมาคือ ความรู้ความสามารถในการสอน 7.95 คะแนน,การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและชาวบ้าน 7.91 คะแนน, การไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีน้ำใจ 7.88 คะแนน ,ความขยันขันแข็ง อดทน 7.86 คะแนน ตามลำดับ
        สำหรับจุดเด่นของครูไทยปี 2560 มากที่สุดคือ การดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนศิษย์ ร้อยละ 29.82 รองลงมา คือ ขยัน อดทน เสียสละ ร้อยละ 22.73 อันดับสาม การปรับตัวให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีดีขึ้น ร้อยละ 20.66 ส่วนจุดด้อยของครูไทยปี 2560 อันดับแรกคือ รักและผูกพันกับศิษย์น้อยลง ร้อยละ 27.81 อันดับสอง การควบคุมอารมณ์ ไม่เข้าใจเด็ก ร้อยละ 25.04 อันดับสาม สอนแบบเดิมๆ ร้อยละ 19.87
        ขณะเดียวกัน   ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0
            ผลสำรวจเกี่ยวกับ คุณสมบัติของ “ครู” ที่สำคัญที่สุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.98 ระบุว่า เป็นคนดี มีคุณธรรม (เมตตา กรุณา ซื่อสัตย์ สุจริต) รองลงมา ร้อยละ 22.82 ระบุว่า เอาใจใส่ ในการสอนอย่างจริงจัง เป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยละ 21.79 ระบุว่า มีทักษะในการสอน ถ่ายทอดความรู้ได้ดี ร้อยละ 10.93 ระบุว่าเก่ง มีความรู้ความสามารถ พัฒนาตัวเองหาความรู้อยู่เสมอ ร้อยละ 9.02 ระบุว่า เป็นที่ปรึกษาและรับฟังปัญหาของนักเรียนในเรื่องต่างๆ ร้อยละ 4.15 ระบุว่า ใจดีไม่ดุ ไม่ลงโทษเด็ก และมีระเบียบวินัย ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ
         ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม/คุณสมบัติของ “ครูไทย” ที่ท่านเห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากที่สุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.45 ระบุว่า  ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้แก่เด็กนักเรียน รองลงมา ร้อยละ 24.82 ระบุว่า เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยละ 20.51 ระบุว่า การคอยชี้แนะ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในเรื่องต่างๆ ร้อยละ 14.20 ระบุว่า การมีความเมตา กรุณา โอบอ้อมอารี ร้อยละ 6.15 ระบุว่า พูดจาไพเราะ อ่อนน้อม ไม่ดุ ร้อยละ 4.15 ระบุว่า เก่ง มีความรู้ ความสามารถ และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
          ท้ายสุด เมื่อถามถึงสิ่งที่ “ครูไทย” ต้องปรับตัวหรือเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่การศึกษาในยุค ไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.19 ระบุว่า สอนให้นักเรียนมีทักษะทางด้านสังคม ด้านคุณธรรม ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี รองลงมา ร้อยละ 33.36 ระบุว่า ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนการสอน นอกเหนือจากการท่องจำจากตำรา ร้อยละ 32.64 ระบุว่า ครูต้องเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น ร้อยละ 28.65 ระบุว่า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยเป็นสื่อการเรียนการสอน ร้อยละ 27.29 ระบุว่า สอนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ