งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2561

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุุ้ง ประจำปี 24561 วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมภายในงาน : 
• พิธีบวงสรวง (วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๑๐ น.)
• พิธีเปิดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.)
• ตลาดวนัมรุง “เรืองตระการตลาดอารยธรรมวนัมรุง” และการแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP (วันที่ ๓๑ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๒๑.๐๐ น.)
• ขบวนพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีและพระนางจริยา
• ขบวนพาหนะเทพเจ้าผู้พิทักษ์ประจำทิศทั้ง ๑๐ “เรืองไสวเกริกกระบวนน้อมสักการะ” (วันที่ ๓๑ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณทางเดินเสานางเรียง) ประกอบด้วย 
- หงส์ พาหนะของพระพรหม เทพเจ้าประจำทิศเบื้องบน
- ช้าง พาหนะของพระอินทร์ หรือท้าวสักกะเทวราช เทพเจ้าประจำทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก
- โค พาหนะของพระอีศาน หรือพระศิวะมหาเทพ เทพเจ้าประจทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
- ระมาด พาหนะของพระอัคคี หรือพระอัคนี เทพเจ้าประจำทิศอาคเนย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้
- คชสีห์ พาหนะของพระกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณ เทพเจ้าประจำทิศอิดรหรือทิศเหนือ
- นกยูง พาหนะของพระขันธกุมาร เทพเจ้าประจำทิศทักษิณ หรือทิศใต้
- นาค พาหนะของพระพิรุณ เทพเจ้าประจำทิศประจิม หรือทิศตะวันตก
- ม้า พาหนะของพระพาย เทพเจ้าประจำทิศพายัพ หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
- รากษส พาหนะของพระพาย เทพเจ้าประจำทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
- กระบือ พาหนะของพระยม เทพเจ้าประจำทิศเบื้องล่าง

• การสักการะพาหนะเทพผู้พิทักษ์ ประจำ ๑๐ ทิศ ภายใต้แนวความคิด "เรืองตระการแสงศรัทธา" (วันที่ ๓๐ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณปราสาทหินพนมรุ้ง)
***พิธีสักการะพาหนะเทพผู้พิทักษ์ประจำ ๑๐ ทิศ จะจัดขึ้นโดยให้ประชาชนเดินสักการะพาหนะเทพผู้พิทักษ์ที่ประดิษฐานในแต่ละรององค์ปราสาท ทั้งนี้ พาหนะเทพผู้พิทักษ์ ประจำ ๑๐ ทิศ คือสัตว์มงคลผู้ใกล้ชิดทวยเทพ ซึ่งจะน้อมนำเอาความเป็นสิริมงคลจากสรวงสวรรค์มาสู่ผู้สักการะตราบนานเท่านาน
• การแสดง Dimensional Mapping Light & Sound Show เรื่อง “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” (วันที่ ๓๑ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.)
- องก์ที่ ๑ “ศิวะนฤมิตร”
- องก์ที่ ๒ “สถิตสร้างพนมรุ้ง”
- องก์ที่ ๓ “เกริกคุณค่ามรดกชาติ”
- องก์ที่ ๔ “เรืองรุ่งแสงแห่งศรัทธา”
- องก์ที่ ๕ “สองปราสาทคู่ปฐพี”
- องก์ที่ ๖ “บุรีรัมย์อร่ามเรือง”
• การแสดงแสงแห่งศรัทธาปราสาทหินพนมรุ้ง Special Light Show “เจิดแจรงแสงศรัทธา” (วันที่ ๓๑ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.)
หมายเหตุ : ชมฟรีตลอดงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : จังหวัดบุรีรัมย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๐๑ 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗
..........................................................................................
กิจกรรมที่น่าสนใจ : มหัศจรรย์ปราสาทหินพนมรุ้ง ชมปรากฏการณ์แสงพระอาทิตย์ขึ้นลอดผ่าน ๑๕ ช่องบานประตู วันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๑ https://www.facebook.com/tatsurin/posts/1779960685633765