กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว เพิ่มขีดความมั่นใจนักท่องเที่ยว

กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจในการใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวทั่วไทย ซึ่งเป็นอีกระดับในการคุ้มครองดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม อีกทั้งพร้อมทดลองจ่ายค่าชดเชยให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายจากบริษัทนำเที่ยวที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

โดยสามารถร้องเรียนและขอรับเงินชดเชยได้ที่กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว (สนามกีฬาแห่งชาติ) ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สายด่วนกรมการท่องเที่ยว 02 401 1111โทรศัพท์ 02 219 4010-7 ต่อ 3702 หรือ 02 214 1385 โทรสาร 02 214 1385  อีเมล Fund.centre8116@gmail.com