พส. ปลุกพลัง “ยุวอาสา” พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จังหวัดลำพูน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ยุวอาสา) จังหวัดลำพูน โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 12  เดือน มกราคม 2562 ณ โรงแรมเวียงศิริ ลำพูน  รีสอร์ท จังหวัด ลำพูน 











กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้น้อมนำ พระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วยการปลูกฝังการเป็น “ผู้ให้” อันเป็น หัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงได้น้อมนำพระดำริ มาดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)  ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

มีการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องการเป็นจิตอาสา รู้จักการเป็นผู้ให้  เสียสละ ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้น ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคน “ดี เก่ง มีสุข” ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กับเด็กได้รับการ พัฒนาศักยภาพของตนเอง พัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก การเป็นจิตอาสา รู้จักการเป็นผู้ให้ เสียสละ การส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสและมีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถ ความสนใจของตนเองอย่างเหมาะสมกับ สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม



การอบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ยุวอาสา) จังหวัดลำพูน เป็นกิจกรรม ในโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต  (Miracle of Life) ประจำปี 2562 เด็ก ๆ จะได้ผ่านกระบวนการ Shift  คือ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตทักษะสังคม ด้วยการปลูกฝังการมีจิตอาสา ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม Share คือ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม” แบ่งปันสร้างประโยชน์สุขกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม       

ซึ่งจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 7 – 12 เดือน มกราคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเด็กและเยาวชน จากสถานศึกษาจังหวัดลำพูน สังกัด สพฐ./อปท./กศน. จำนวน 21 โรงเรียน รวม 425 คน กิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย กิจกรรมปลุกพลังยุวอาสา โดยวิทยากรปลุกจิตสำนึกจิตอาสากองทัพบก กิจกรรมตัวฉัน และพลังเพื่อสังคม กิจกรรมทบทวนการเป็นอาสาสมัคร กิจกรรมจุดประกายไอเดียนวัตกรรม กิจกรรมก้าวแรก อพม.น้อย และกิจกรรมเติมพลังยุวอาสา ทุกกิจกรรมล้วนเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบคิด และพัฒนา กระบวนการสร้างเสริมจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชน เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนจะเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่ขับเคลื่อนพลังแห่งการ “ให้” ไปสู่ “การแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่” สามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมให้น่าอยู่  เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”