ครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมจับมือผสานพลังตั้งสมาคมเพื่อช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาวงการศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล

           เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ในงาน ๑ ทศวรรษอัตลักษณ์แห่งสยาม ได้มีการรวมตัวกันของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างและทายาทศิลปหัตถกรรม จำนวน 130 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยได้มีความร่วมมือระหว่างกันในการกระจายข่าวสาร ดูแลสนับสนุนซึ่งกันและกัน ผ่านการจัดตั้งเป็นสมาคม ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างและทายาทศิลปหัตถกรรม ที่มีสถานะภาพเป็นนิติบุคคล และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ภายใต้การผลักดันและการสนับสนุนในทุกด้านจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ในการเป็นศูนย์กลางของการผนึกกำลัง ผสานความสามัคคีของกลุ่มครูและทายาท

            สมาคมที่จัดตั้งขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์ในการดูแลครูและทายาท ที่ทำงานสร้างสรรค์ชิ้นงานหัตถกรรมไทย ปัจจุบันมีบุคคลากรที่มีความรู้ด้านนี้จำนวนจำกัด โดยเป็นการสนับสนุนใน 3 ประเด็นหลักคือ กรณีเสียชีวิต  เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการประสบภัยพิบัติต่างๆ

            ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและตัวแทนในแต่ละภาค เพื่อให้เกิดการประสานงานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสมาคมจะมีบทบาทในการดูแลสมาชิก และระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและทายาท รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้รองรับและสอดคล้องความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ