ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดนราธิวาส

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนผดุงอาราม เทศบาลเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดนราธิวาส” โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นเกียรติภายในงานถือเป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆแบบบูรณาการ รวมทั้งสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส 

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และหน่วยงานในการส่งเสริมและการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชน จ.นราธิวาส ,สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ 13 อำเภอ ,เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ,นักเรียน นักศึกษา ,ประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 1,000 คน