สค. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “ ฮ่วมฮักปลูกต้นไม้ ร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติ ”

วันที่ 17 พ.ค. 62 นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อธิบดี สค.) ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จัดโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีนางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 


โดยอธิบดี สค. ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากนั้นได้รับฟังการรายงานผลดำเนินงาน ปรับปรุง ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากวาตภัย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมดูอาคารและสถานที่โดยรอบ และได้ปลูกต้นราชพฤกษ์เพื่อสร้างความร่มรื่นเป็นที่พักผ่อนให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ณ บริเวณสนามรอบอาคารแสดงผลิตภัณฑ์ (เฮือนฮัก072) และบริเวณแนวสวนหย่อมพระประชาบดี ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ
สำหรับวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562