อธีบดี พก. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 35 รุ่นที่ 1”

วันนี้ (3 ก.ค. 60) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 35 รุ่นที่ 1" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารระบบบัญชีกับสินค้าและบริการออนไลน์ การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับโลกออนไลน์กับระบบสินค้า E- Commerce ไปพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยฝีมือคนพิการ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของ พก. ทั้ง 22 แห่ง ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน
 

นายสมชาย กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีอาชีพ การมีงานทำของคนพิการ เนื่องจากจะทำให้คนพิการมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของคนพิการอย่างยั่งยืน โดย พก. ได้ประสานและขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและการประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน หน่วยงาน องค์กรคนพิการ และหน่วยงานในสังกัด พก. มาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 35 การส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ 

อาทิ 1. การให้คนพิการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ 2. การส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ถึงปัจจุบัน 3. จัดทำเว็บไซต์ HYPERLINK "http://www.ตลาดงาน" ตลาดงานคนพิการออนไลน์

   

   

เพื่อเป็นสื่อกลางที่ช่วยในการติตต่อระหว่างนายจ้าง สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้คนพิการได้ทำงานรวดเร็วขึ้น และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของคนพิการ และ 4. จัดการฝึกอบรม ส่งเสริม และพัฒนาการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการ และส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) รวมทั้งการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการในสถาบัน
 

นายสมชาย กล่าวต่อไปว่า และจากการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด พก. พบว่าแต่ละหน่วยงานมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฝีมือคนพิการอยู่จำนวนมากและหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดการส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า การบริหารระบบบัญชีการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับโลกออนไลน์ กับระบบสินค้า E- Commerce ทำให้สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฝีมือคนพิการ ไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยฝีมือคนพิการ หน่วยงานในสังกัด พก. ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสามารถรองรับการปฏิบัติตามมาตรา 35 ของหน่วยงาน และสถานประกอบการได้ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ 

โดย พก. จึงได้ร่วมกับ HYPERLINK "http://www.vru.ac.th/index1.php" มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 35 ในสถาบัน รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารระบบบัญชีกับสินค้าและบริการออนไลน์ การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร 

รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับโลกออนไลน์กับระบบสินค้า E- Commerce ไปพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยฝีมือคนพิการ ในหน่วยงานให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 35 ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารระบบบัญชีกับสินค้าและบริการออนไลน์ การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับโลกออนไลน์กับระบบสินค้า E- Commerce และการประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การฝึกภาคปฏิบัติ 
 

"ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เปลี่ยนจาก “ภาระ ” ให้เป็น “พลัง ” ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้การบริหารจัดการสินค้าและผลิตภัณฑ์ บริหารระบบบัญชีกับสินค้าและบริการออนไลน์ ทำให้สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฝีมือคนพิการ ได้รับการพัฒนาสามารถรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป" นายสมชาย กล่าวในตอนท้าย