“รมช.กนกวรรณ” จัด“โครงการการสร้างความเข้าใจให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานประกอบการร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี”

Read more