พส. บูรณาการมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปี 61

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ปีที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานให้กับพระธรรมจาริก รายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมารวมทั้งบูรณาการวางแผนการทำงานร่วมกัน โดยมีท่านพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าคณะภาค ๗ วัดปทุมคงคาราชวรวิหารเป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลา เบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่
 

   

นางสุจิตรา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะพระธรรมจาริกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พส. ได้สนับสนุนการดำเนินงานของพระธรรมจาริก จำนวน ๓๔๐ รูป ๑๗๐ อาศรม 

พระธรรมจาริกถือว่าเป็นภาคีเครือข่ายการทำงานที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงทั้งในส่วนของการเผยแพร่หลักคำสอนทางพุทธศาสนา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานลักษณะของการเป็น “นักพัฒนา” เช่น การสอนหนังสือแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ การส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรบนพื้นที่สูงรวมกลุ่มอาชีพ จัดตั้งองค์กรชุมชน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักและหวงแหนแผ่นดินไทย สามารถจัดการปัญหาและพึ่งพาตนเองได้ ทั้งที่ในการทำงานมีข้อจำกัดมากมาย เช่น เรื่องบริบทพื้นที่ จำนวนบุคลากร งบประมาณ แต่พระธรรมจาริกทุกรูปก็มีความอดทน เสียสละ ความตั้งใจและทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับราษฎรบนพื้นที่สูง
 

   

   

นางสุจิตรา กล่าวต่อไปว่า การประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีกิจกรรม ที่สำคัญ ประกอบไปด้วย การมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร ให้กับพระธรรมจาริกที่ปฏิบัติงานดีเด่น บัณฑิตใหม่ในโครงการพระธรรมจาริก พระภิกษุสามเณรผู้สอบเปรียญธรรม ผู้อุปถัมภ์โครงการพระธรรมจาริก เวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันของพระธรรมจาริกและศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง การบรรยายความรู้แก่พระธรรมจาริก เรื่อง นโยบายกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกับงานพระธรรมจาริก และแนวทางการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จของพระธรรมจาริก ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านเผยแผ่ ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ และด้านปกครอง/ข้อวัตร โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพกิตติเวที ประธานคณะพระธรรมจาริก ผู้แทนส่วนราชการ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาราษฎร์บนพื้นที่สูง และคณะพระธรรมจาริก
 

การดำเนินงานของพระธรรมจาริก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ ๕๓ ถือว่าประสบความสำเร็จ โดยเกิดสัมฤทธิ์ผลมีคุณูปการต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างอเนกอนันต์ เพราะการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร คือหัวใจของการพัฒนาที่เข้าถึงคุณภาพชีวิตและเข้าถึงจิตใจของราษฎรบนพื้นที่สูงได้ตามแนวพระดำริ ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี อย่างแท้จริง นางสุจิตรา กล่าวปิดท้าย