สค. ชวนชมฟุตบอลโลกกับครอบครัวเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน

ในวันนี้ (27 มิ.ย. 61) เวลา 10.30 น. ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกกับครอบครัวเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี และร่วมรณรงค์ “ครอบครัวไทยร่วมใจ ห่างไกลการพนันฟุตบอลโลก” 


 นายเลิศปัญญา กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มุ่งขับเคลื่อนและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ และสัมพันธภาพที่ดี โดยการส่งเสริมให้สมาชิกของครอบครัวมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมกับมีหลักประกันความมั่นคง และสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ตลอดจนมีกลไกและเครือข่ายการทำงานด้านครอบครัวทุกระดับ ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ครอบครัวรู้เท่าทันสื่อและใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพราะในปัจจุบันโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่เป็นอย่างมาก เป็นยุคของการสื่อสารอย่างไร้พรมแดนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ยากต่อการควบคุม และมีความหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ที่สื่อออนไลน์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่สิ่งผิดกฎหมาย สามารถใช้เป็นสื่อในการรับแทงพนันฟุตบอลโลกที่ยากต่อการควบคุม อันเป็นผลจากการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ได้ง่าย ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว 
 

นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า ถึงแม้การแข่งขันฟุตบอลโลกจะเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่การแข่งขันฟุตบอลโลกก็สามารถนำไปสู่การพนันที่ผิดกฎหมายได้เช่นกัน ซึ่ง สค. ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเสี่ยงต่อครอบครัวที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกของครอบครัวพลั้งเผลอหรือหลงผิดไปพัวพันกับการพนันฟุตบอลโลก 

จึงได้จัดทำป้ายโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันการพนันช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปลอดการพนัน ติดประกาศรณรงค์บริเวณด้านหน้าศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวทั้ง 8 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของ สค. ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ลำปาง ลำพูน ขอนแก่น ศรีสะเกษ นนทบุรี ชลบุรี และสงขลา ด้วยข้อความว่า “ครอบครัวไทยร่วมใจ ห่างไกลการพนันฟุตบอลโลก” ด้วยความปรารถนาดี จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งข้อความดังกล่าว แต่ละศูนย์ได้ปรับเป็นภาษาพื้นเมืองที่ศูนย์ตั้งอยู่ โดยคงความหมายข้อความดังกล่าวไว้ เพื่อให้คนในพื้นที่อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น


 
 “ครอบครัวมีคุณค่า เราควรให้เวลาซึ่งกันและกัน การพนันฟุตบอลโลก อาจส่งผลกระทบต่อตัวเองและบุคคลรอบข้าง โดยเฉพาะครอบครัว ซึ่งเป็นคนที่เรารักและรักเรา พวกเขาอาจจะต้องเสียใจเพราะการกระทำอันขาดการยั้งคิดของเรา และเราอาจจะต้องเสียเพื่อน เสียผู้ร่วมงาน เสียทรัพย์สินเงินทอง หากหลงผิดติดการพนัน ดังนั้น แทนที่เราจะพาตัวเองเข้าสู่วังวนของการพนัน 

เราควรใช้โอกาสที่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ด้วยการร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยกัน และเฝ้าระวังไม่ให้บุตร หลาน ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลโลก หากประสบหรือพบเห็นปัญหา สามารถโทรปรึกษา สายด่วน 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” นายเลิศปัญญา กล่าวในตอนท้าย