ปลัดแรงงานมอบเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค ใน”รวมน้ำใจ ผู้สูงวัย อายุยืน”

   

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๔๐ น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน และคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านแรงงาน และนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและยารักษาโรคให้กับผู้สูงอายุตำบลศรีสองรัก จำนวน ๖๑ ชุด ในโครงการ "รวมน้ำใจ ผู้สูงวัย อายุยืน" เพิ่อเสริมสร้างสวัสดิภาพและความมั่นคงของสังคม 

เนื่องจากในปีนี้สภาพอากาศแปรปรวนเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลให้ประชาชนผู้สูงวัยไม่มีเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและยารักษาโรค โดยทางสมาคมแม่บ้านแรงงานได้เล็งเห็น ปัญหาและความเดือดร้อนของผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จึงได้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น ณ วัดป่านาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย