Update Newsธุรกิจ-เศรษฐกิจอสังหาฯ

กคช. มอบโอนสาธารณูปโภค – สาธารณูปการในโครงการเคหะชุมชนฉลองกรุง

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รับมอบโอน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการเพื่อใช้ประโยชน์ พัฒนา ปรับปรุงและดูแลรักษา จำนวน 5 รายการ ณ โครงการเคหะชุมชนฉลองกรุง ระยะ 1 และระยะ 2 เมื่อเร็วๆ นี้


นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรัฐวิสากิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนา และจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการอยู่อาศัย โดยการปรับปรุงซ่อมแซม รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ
สำหรับโครงการเคหะชุมชนฉลองกรุง ระยะ 1 และระยะ 2 รวมจำนวน 3,599 หน่วย เป็นโครงการที่ การเคหะแห่งชาติจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยพัฒนาโครงการพร้อมระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ได้แก่ ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง ในครั้งนี้การเคหะแห่งชาติ ได้มอบโอนทรัพย์สินส่วนกลางบางส่วนให้กับสำนักงานเขตหนองจอก 

ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เข้ามาดูแล จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย สนามกีฬา โซน 2 ลานกีฬา โซน 5 (สนามฟุตซอล) สวนสาธารณะ โซน 5 ลานกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย โซน 6 สนามเด็กเล่น โซน 6 เพื่อให้ทางสำนักงานเขตเข้ามาพัฒนาชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้อยู่อาศัย ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ต่อไป