Update Newsท่องเที่ยว B Tripสังคมสังคม/CSRแหล่งเที่ยว

กทท.ร่วมกับชาวชุมชนบางเสด็จ ปรับโฉมศูนย์ตุ๊กตาชาววังฯ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

กรมการท่องเที่ยว (กทท.)เดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว ตามนโยบายท่องเที่ยววิถีไทย จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (CSR) ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง รวมพลังเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ร่วมมือร่วมใจกับชาวชุมชนบางเสด็จ ปรับโฉมศูนย์ตุ๊กตาชาววังฯ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและร่วมอนุรักษ์สืบสานงานหัตถกรรมพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม(CSR) ซึ่งจัดขึ้นนี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังฯ จำนวน 50 คน โดยมีนายอำเภอป่าโมก นายไพบูลย์ ศุภบุญ ประธานศูนย์ตุ๊กตาชาววัง นายพิรญาณ์ น่วมด้วง และชาวบ้านบางเสด็จให้การต้อนรับ และร่วมแรงร่วมใจกันปรับสภาพ ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของศูนย์ตุ๊กตาชาววังฯ ที่สำคัญยิ่งคือได้ดำเนินการจัดสร้างและตกแต่งลานประดิษฐานช้างจำลองแบบขยายรูปปั้นตุ๊กตา ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศให้เดินหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืน กรมการท่องเที่ยวตระหนักดีว่า แม้ว่าเราจะอยู่ในยุค Thailand 4.0 แต่อีกหนึ่งมิติของการพัฒนาที่มองข้ามไม่ได้ 

นั่นคือการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และบ้านบางเสด็จแห่งนี้ ก็ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ซึ่งมีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ และเป็นหมู่บ้านที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จมาเยือนรวมทั้งสิ้นถึง 32 ครั้ง โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานและทรงเยี่ยมราษฎรบ้านบางเสด็จอยู่เนืองนิตย์ ซึ่งดิฉันเชื่อเหลือเกินว่า ได้นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติแก่ชาวบ้านบางเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้