Update Newsสังคม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ อีสาน-ใต้ เรียนรู้ อยู่ร่วม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ อีสาน-ใต้ เรียนรู้ อยู่ร่วม อย่างสมานฉันท์ บนผืน "แผ่นดินเดียวกัน"
   

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เด็กและเยาวชนจากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน ปี 2560 จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล จำนวน 75 คน และเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 

ซึ่งในช่วงกิจกรรมที่ 2 นี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่าง ศึกษาหาความรู้ในประวัติศาสตร์ที่ต่างไป และกลับกันเด็ก เยาวชน และชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านเชียงก็ได้มีโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมภาคใต้เช่นกัน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรมที่แตกต่าง สร้างเสริมความรักความผูกพันธ์ของคนระหว่างภาค สู่การสร้างความสมานฉันท์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข