Update Newsกีฬาสังคม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโครงการ”ปากเกร็ดฟุตซอลอะคาเดมี่ ดีซีวาย” คัดเด็กฝีเท้าเยี่ยมสู่ฟุตซอลอาชีพ

วันนี้ 23 พค. 2560 เวลา 10.30น ณ สถานสงเคราะห์ เด็กชายบ้าน ปากเกร็ดนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ปากเกร็ดฟุตซอลอะคาเดมี่ ดีซีวาย” เพื่อคัดเลือกเด็ก อายุ 10-14 ปี ที่ได้รับการคัดเลือก จากสถานรองรับภายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 9 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 88 คน เข้าโครงการฟุตซอล ฯ ตามแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับเพชรน้ำหนึ่ง

   

   

โดย เน้นการเปิดโอกาสแก่เด็กและเยาวชนในสถานรองรับ ด้วยการพัฒนาศักยภาพทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านภาษา ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านกีฬา และด้านอิเลกทรอนิกส์ ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มอบหมายให้สถานสงเคราะห์ต่างๆ รับผิดชอบจัดทำเป็นโมเดล ในการพัฒนาศักยภาพเด็กให้เหมาะสมกับสภาพของสถานรองรับ
 

ซึ่ง ในส่วนของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ได้จัดโครงการ “ปากเกร็ดฟุตซอล อะคาเดมี่ ดีซีวาย” ขึ้น เพื่อให้เด็กในสถานรองรับมีความสามารถและทักษะด้านกีฬาประเภทฟุตซอล และยกระดับการพัฒนาศักยภาพ สู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ ภายใต้การฝึกสอนและพัฒนาของโค๊ชฟุตซอลที่มีประสบการณ์ (โค้ช ศุภกิจ แช่ม โชต จากสโมสร บางกอกกาสและสโมสรสมุทรปราการ) ซึ่งเด็กที่ผ่านการคัดตัว จากสถานรองรับทั้ง9แห่ง จำนวน 32 คน จะเข้าสู่โครงการดังกล่าวนี้ ซึ่งจะทำการเก็บตัวฝึกซ้อม ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด โ

ดยจัดเป็นบ้านพักนักกีฬาให้ รวมถึงการโอนย้ายจากสถานสงเคราะห์เดิมและสถานศึกษา มายังสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดด้วย อีกทั้งจัดสถานศึกษาในบริเวณที่ใกล้เคียงเพื่อความสะดวกในการศึกษาตามภาคบังคับของเด็ก รวมทั้งมีพ่อบ้าน ที่มีทักษะด้านกีฬาฟุตซอลดูแล ควบคุมการฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาให้เด็กเดินทางสู่เป้าหมายให้เป็นนักกีฬาฟุตซอลมืออาชีพต่อไป