Update Newsสังคม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฝึกเข้มตัวแทนเยาวชนไทย 28 คน ก่อนเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปีที่ 44

   

   

ระหว่างวันที่ (17-19 มิ.ย.60) ที่่ผ่านมา กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมแก่คณะเยาวชนผู้แทนประเทศไทย โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 โดยมีเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 28 คน ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งข้อเขียนและการสัมภาษณ์ จากยอดผู้สมัครกว่า 580 คน โดยการฝึกในช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2560 จัดขึ้น ณ เดอะไพน์รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีกิจกรรมเชิญธงชาติ Morning assembly ฝึกระเบียบวินัยและความพร้อม การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่นต่อทีม การฟังบรรยายหัวข้อการมีเป้าหมายร่วมกัน และนำเสนอผลงานประจำกลุ่ม ซึ่งได้รับความร่วมมือในการฝึกสอนโดยคณะวิทยากรจากกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งหลักสูตร การเตรียมพร้อม 

ในปีนี้ มีความเข้มข้นกว่าทุกปี ผ่านมา เพื่อให้ เยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยมีความเป็นผู้นำ มีระเบียบ วินัย สุขภาพแข็งแรง มี ความสง่างาม ในเวทีระดับสากล สำหรับการฝึกภาควิชาการ จะเริ่มระหว่างวันที่ 20 - 28 มิถุนายน 560 ณ สถาบันพระประชาบดี คลอง 5 ถ รังสิต - นครนยก จ. ปทุมธานี และเยาวชนไทยจะต้องเดินทางไปร่วม โครงการ ฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลงเรือนิปอนมารู ร่วมกับเยาวชน จาก 10 ประเทศ อาเซียน และญี่ปุ่น จำนวน 330 คน ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม- 13 ธันวาคม 2560โดยเรือจะออกเดินทางจากประเทศญี่ปุ่น แวะเยือน ประเทศกัมพูชา ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และกลับไปประเทศญี่ปุ่น รวมระยะเวลากว่า 51 วัน