Update Newsสังคมสังคม/CSRสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีฯ ประชุมกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยบนท้องถนน มุ่งลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายสุจิณ มั่งนิมิต ที่ปรึกษาศูนย์ปลอดภัยคมนาคม Dr.Liviu Vedrasco ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร และนายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ด้านความปลอดภัยทางถนน ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ สมาคมอุตสาหกรรมการยาง และผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ร่วมกันประชุมกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยทางถนนด้านความปลอดภัยทางถนน ตามกรอบเป้าหมายระดับโลก 12 เป้าหมาย เพื่อเป็นทิศทางในการทำงานของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2573
นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก และเป็นปัญหาของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ทุกหน่วยงานจึงได้ร่วมกันกำหนดทิศทางของประเทศเพื่อพิชิตปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ให้ได้เหมือนกับที่เรารับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจาก COVID-19 เป็นเพราะคนไทยทุกคนร่วมมือกันวันนี้จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถเอาชนะปัญหานี้ได้ โดยการนำกรอบที่ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 12 เป้าหมาย (12 Voluntary Global Road Safety Performance Targets) และประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกที่ร่วมกำหนดและรับหลักการนี้มาดำเนินการต่อ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน จึงเกิดการประชุมในวันนี้ เพื่อร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ (indicator) ของแต่ละเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทาง และกลยุทธ์ในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน


ทั้งนี้ ภาคประชาชนคือส่วนสำคัญ ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน ทั้งในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือเดินทางในช่วงเวลาปกติ ขอให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และโดยสาร อย่าลืมสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง ที่สำคัญถ้าพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หากเป็นไปได้ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเอง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายแทรกซ้อนหรือเกิดความพิการได้ ขอให้โทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร 1669 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ จะเกิดความปลอดภัยกับผู้บาดเจ็บมากขึ้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422