Update Newsสังคมสังคม/CSRสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สปป.ลาว ผสานความร่วมมือด้านสุขภาพ

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเทล แอนด์ สปา จ.ชลบุรี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์จีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระยะที่ 2 (ปี 2563-2565) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 พร้อมด้วย Dr.Sisavath Soutthaniraxay รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว และเจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศเข้าร่วมกว่า 70 คน 

การประชุมพัฒนาความร่วมมือฯ มีความร่วมมือทั้งสิ้น 4 ด้าน คือ 1.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 2.ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ เช่น โรควัณโรค โรคเอดส์ โรคมาลาเรีย โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 3. พัฒนาศักยภาพของด่านช่องทางเข้าออก และ 4.การป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ชายแดน โดยมีจังหวัดชายแดนคู่ขนานเป็นจุดเชื่อมโยงการทำงานของทั้งสองประเทศ ตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559 ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างสองประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด