Update Newsกระทรวงสาธารณสุขสังคมสังคม/CSR

กรมควบคุมโรค ลุย ชัยนาท – นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมด่าน เช็ค !ความพร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

กรมควบคุมโรคตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ พื้นที่จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค์ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เจ้าหน้าที่ปกครอง บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

วันนี้( 28 ธันวาคม 2565 ) ที่ จังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายรณรงค์ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ ต่างๆ ลงให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความสูญเสียบนท้องถนน โดยกรมควบคุมโรค ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ตั้งด่านตรวจในช่วง 7 วัน ก่อนและหลังปีใหม่ โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านบูรณาการเทศบาลตำบลบางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท (ถนน 311 ชัยนาท-สิงห์บุรี, ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท)ซึ่งเน้นย้ำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)เจ้าหน้าที่ปกครองบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนพร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

จากนั้น เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์กีฎวิทยา ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลงและการดำเนินงานการเตรียมพร้อมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข EOC RTI ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 พร้อมทั้งให้กำลังใจการทำงานของบุคลากรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 
 

 

 

“ ปีใหม่นี้ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”และขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพตลอดปี 2567 ขอให้ทุกคนช่วยกันไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สวมใส่อุปกรณ์นิรภัยขณะขับรถและสวมหมวกกันน็อคเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและปลอดภัยตลอดช่วงปีใหม่นี้ “ นายแพทย์ธงชัยกล่าว