Update Newsสังคม

กรมดย. จัดโครงการ เสริมภาคประชาสังคมและเครือข่ายเพื่อยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อเช้าวันที่ 24 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาคประชาสังคมและเครือข่ายเพื่อยุติปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามแนวทางยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ณ หอประชุมหอการค้าไทย – จีน อายัท อบาโลน กรุงเทพฯ

   

   

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน อาทิ ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่ และ NGO จำนวน ๔๐๐ คน วิทยากร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนและผู้สังเกตุการณ์ จำนวน ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายหัวข้อ “ประชารัฐเพื่อสังคมกับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” Workshop หัวข้อ “เติมประกายชีวิต Shining the Diamond in YOU” มีเป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมการลงมือทำให้สำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิต ให้รู้จักตัวเอง ไม่ใช่หลอกตัวเอง จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ และเข้าใจศิลปะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและลดการขัดแย้งในชีวิต โดยอาจารย์สุนันท์ษา นิธิวาสิน การเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญและทางออกของปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดย ดร.เนตรปรีชา ชุมไชโย (ครูเคท) คุณจริยาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์ (คุณแอร์) และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว