Update Newsคลิปเด่น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนคนไทยรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี(ชมคลิป)

         กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนคนไทย รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตลอดเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

         พบเหตุด่วนแจ้ง 1300 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง