Update Newsสังคมสิ่งแวดล้อม

กองทัพเรือร่วมกับเทศบาลบางเสร่พัฒนาชายหาดพื้นที่ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้ชื่อ รักษ์หาด รักษ์สิ่งแวดล้อม นาวีพร้อมพัฒนา เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษ์ อัครราชกุมารี 4 กรกฎาคม 2560


   

วันที่ 2 ก.ค.60 นาวาเอก ปฐมพงษ์ อินต๊ะแสง รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้ชื่อ "รักษ์หาด รักษ์สิ่งแวดล้อม นาวีพร้อมพัฒนา" ณ ชายหาดบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พันเอกพิเศษ ทัศไนย ประทุมทอง รองผอ.กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี นาย สมจิตร์ นิ่มสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ คณะนายทหาร ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนทหารกองประจำการ เข้าร่วมกิจกรรม


ซึ่งเป็นกิจกรรมมุ้งเน้นการทำความสะอาด เก็บขยะ สิ่งปฏิกูลบริเวณชายหาดและตกแต่งต้นไม้ริมถนนชายหาดทะเลบางเสร่ให้เรียบร้อยสวยงามเป็นที่ประทับใจของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่มาพบเห็น เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่ ที่จะทำให้เกิดความรัก ความสามมัคคี ความร่วมมือช่วยเหลืออันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป


   

   

นาวาเอก ปฐมพงษ์ อินต๊ะแสง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ สำคัญคือ เป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส คล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษ์ อัครราชกุมารี 4 กรกฎาคม 2560 เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกระทรวงกลาโหมกับหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ ให้มีความรักและความเข้าใจกัน อีกทั้งนโยบายของกองทัพเรือ ที่พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้ไว้กับกำลังพลกองทัพเรือว่า กองทัพเรือจะไม่ทิ้งประชาชน
อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323