Update Newsคมนาคมสังคมสังคม/CSRสายการบิน

การบินไทยลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรกับการทางพิเศษฯ

วันนี้ (วันที่ 20 มีนาคม 2562) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่าง บริษัท การบินไทยฯ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมีนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ และนายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม โดยมี นายนนทจิตต์ บ่างสมบูรณ์ รักษาการ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร การทางพิเศษฯและนางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทยฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนางปิยมาส ปิยโชติสุกิจ ผู้ช่วยผู้ว่าการการทางพิเศษฯ และนายเชิดพันธ์ โชติคุณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทยฯ ร่วมในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

นายเชิดพันธ์ โชติคุณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่าที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทยฯ ได้รับการยอมรับในระดับสากล และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับองค์กร การลงนามความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างบริษัท การบินไทยฯ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานการทางพิเศษฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการจัดการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษระดับต้น ระดับกลาง และระดับบริหาร ให้กับพนักงานของการทางพิเศษฯ เพื่อนำไปใช้เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษในการทำงานเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าต่อไป ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดี ที่รัฐวิสาหกิจชั้นนำในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ในการร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับบุคลากร รวมทั้งถือเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนนำมาซึ่งความก้าวหน้าของทั้งสองหน่วยงาน และประเทศชาติสืบไป

ที่ผ่านมา บริษัท การบินไทยฯ ได้รับการไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆอาทิ สมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศ ในหลักสูตรการขนส่งวัตถุอันตราย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลกรุงเทพ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ เป็นต้น นับเป็นความภาคภูมิใจของการบินไทยที่มีหน่วยงานด้านการฝึกอบรมที่มีความแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล