Update Newsประชาสัมพันธ์

การรถไฟฯ ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ จัดเที่ยว” ดื่มนม ชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ”

การรถไฟฯ ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใต้โครงการ "ดื่มนม ชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ" ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แบบไปเช้า-เย็นกลับ จัดกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://www.facebook.com/pr.railway/posts/4047633158584858