Update Newsสังคม

ก.แรงงานมอบโชคจากสลากกาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค”

   

กระทรวงแรงงาน มอบรถยนต์ให้กับผู้โชคดีสลากบำรุงกาชาดไทย " บัตรแรงงานเชิญรับโชค " มูลค่ารวมกว่า ๑.๒ ล้านบาท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านแรงงานเป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย "บัตรแรงงานเชิญรับโชค " กระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับผู้โชคดีจำนวน ๖ คน โดยแบ่งเป็นรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA VIOS ๑.๕ J A/T เลขที่ออก ๑๘๒๖๗ ผู้ถูกรางวัล คุณศรัญญา มาศหิรัญ จากจังหวัดตราด
 รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล สลากออมสินพิเศษ ๓ ปี เลขที่ออก ๒๔๘๘๕ ผู้ถูกรางวัล คุณสุพรรณี มีผล จากกรุงเทพฯ
 รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล ทองคำหนัก ๔ บาท เลขที่ออก ๑๘๕๒๓ ผู้ถูกรางวัล คุณวีรวัชน์ บุญส่ง จากจังหวัดนครปฐม
 รางว้ลที่ ๔ จำนวน ๑ รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก ๓ บาท เลขที่ออก ๓๔๒๕๒ ผู้ถูกรางวัล คุณเพียงเพ็ญ คงศักดิ์ จากจังหวัดระยอง
 รางวัลที่ ๕ จำนวน ๑ รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก ๒ บาท เลขที่ออก ๑๑๘๔๓ ผู้ถูกรางวัล คุณนวมินทร์ หงษ์ทอง จากจังหวัดสระแก้ว
 รางวัลที่ ๖ จำนวน ๑ รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก ๑ บาท เลขที่ออก ๒๓๒๘๔ ผู้ถูกรางวัล คุณสุภาวดี งามขำ จากจังหวัดกรุงเทพฯ
 รางวัลที่ ๗ รางวัลเลขท้าย ๓ ตัว หมุน ๑ ครั้ง จำนวน ๔๐ รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก ๑ สลึง เลขที่ออก ๙๑๔ 


   

   

ทั้งนี้ผู้ที่ถูกรางวัลต่างฯได้มารับรางวัลทั้งหมด สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรถยนต์นั้งส่วนบุคล คุณศรัญญา มาศหิรัญ กล่าวถึงความรู้สึกว่า ดีใจมากที่ถูกรางวัลครั้งนี้ได้ซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย จำนวน ๘ ใบจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด รายได้จากการจำหน่ายสลากร้านกระทรวงแรงงานได้ทูลเกล้าฯถวายองค์สภายิกาสภากาชาดไทย ณ ชั้นล่าง อาคารกระทรรวงแรงงาน