Update Newsธุรกิจประกันภัยประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ

คปภ. อบรมอาสาสมัครประกันภัยใหม่

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่อาสาสมัครประกันภัยใหม่ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้อาสาสมัครประกันภัยมีองค์ความรู้ด้านการประกันภัย การบริหารจัดการความเสี่ยงภัย 

รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้อาสาสมัครประกันภัยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 175 คน และมีนายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย และนายวิทยา แจ่มกระจ่าง ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานด้วย

ทั้งนี้ อาสาสมัครประกันภัยที่สำเร็จการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย และการประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) รวมทั้งได้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และรู้จักบทบาทหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ กองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัย ปัจจุบันมีอาสาสมัครประกันภัยที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 51,480 คน ทั่วประเทศ

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนในทุกระดับ จึงได้สร้างความร่วมมือและบูรณาการร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยและองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากการนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประกันภัยไปสู่ในระดับชุมชนยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ จึงได้ส่งเสริมให้มีกลุ่มบุคคลในท้องถิ่นที่มีบทบาทและใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำความรู้ด้านประกันภัยไปสู่ชุมชนของตนเอง 

จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครประกันภัยอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อผลิตอาสาสมัครประกันภัยมืออาชีพเพื่อเป็นเครือข่ายให้กับสำนักงาน คปภ. โดยสรรหาจากบุคคลที่มีศักยภาพในท้องถิ่นที่มีบทบาทและใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการทำงานกับสำนักงาน คปภ. ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยและช่วยเป็นสื่อกลางในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัย เพื่อทำบทบาทหน้าที่

1. เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันภัยให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้สิทธิจากสัญญาประกันภัยและประชาสัมพันธ์สำนักงาน คปภ. ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
2. ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการประกันภัย เช่น การให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ประสบภัยในเรื่องของความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการทำประกันภัย
3. เป็นสื่อกลาง ระหว่างประชาชนกับสำนักงาน คปภ. หรือบริษัทประกันภัยเพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัย 
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. เช่น ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลให้แก่ประชาชนในพื้นที่“อาสาสมัครประกันภัยถือว่าเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน การทำงานของอาสาสมัครประกันภัยจะต้องให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยแก่ประชาชนที่ถูกต้อง เป็นธรรม และสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เห็นประโยชน์จากการประกันภัย รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำประชาชนให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากการประกันภัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงการประกันภัยได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงนับได้ว่างานของอาสาสมัครประกันภัยนั้นมีความสำคัญ และเป็นงานจิตอาสาที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย