Update Newsสังคมสังคม/CSR

‘ครูเอิร์น’ ปลื้ม รับเกียรติบัตรพรีเซนเตอร์ โครงการ “ครู D7 Days สำนึกรักชาติ”

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรพรีเซ็นเตอร์โครงการ “ครูD7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1


หลังจากที่ทาง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการ “ครูD7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย” ขึ้น เมื่อเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมี พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง และ ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นพรีเซนเตอร์ของโครงการฯ 


ล่าสุด ได้มีการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ และพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “ครูD7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย” ขึ้น พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับพรีเซนเตอร์ของโครงการฯ คือ พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง และ ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี อีกด้วย
ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า “โครงการ “ครูD7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย” จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคนในชาติมีจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ 

จึงดีใจที่มีส่วนช่วยทำให้เด็กๆ เยาวชน หรือ คนรุ่นใหม่ ได้ร่วมกันสืบทอดความรักชาติในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และสังคมไทย รวมถึงช่วยกันในการส่งเสริมให้คนในชาติมีจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ จึงมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้”