Update Newsกระทรวงแรงงานสังคมสังคม/CSR

คึกคัก ! “พิพัฒน์”จัดเต็ม เปิดงานวันเด็กกระทรวงแรงงาน ปี 67 ลูกหลานแรงงานแห่ร่วมงาน

วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมมอบทุนการศึกษามอบของขวัญแก่เด็ก และเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงแรงงาน พ่อแม่ผู้ปกครอง น้องๆ เด็กชุมชนแฟลตดินแดง ลูกหลานของพี่น้องแรงงาน เข้าร่วมงาน อย่างเนืองแน่น ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 โดยท่านนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้ให้คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567 คือ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่จะเติบโตเป็นแรงงาน นำพาประเทศชาติสู่อนาคต ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่สังคมดิจิทัล เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในสังคมวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพและมีความสุข เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนของชาติทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษา มีทักษะ ความสามารถ มีความฉลาดทางปัญญา อารมณ์ และมีจิตสำนึกความเป็นไทย 

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า มีการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์เด็กเล็กกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร ศูนย์เลี้ยงเด็กและมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและลดรายจ่ายของครอบครัวพี่น้องผู้ใช้แรงงานในการดูแลลูกหลาน ให้ผู้ปกครองคลายกังวลขณะไปทำงาน และให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย สำหรับน้อง ๆ ในวัยเรียน กระทรวงแรงงาน พร้อมพัฒนาทักษะและส่งเสริมโอกาสในการทำงาน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ในระหว่างเรียนเพิ่มประสบการณ์ให้มีความพร้อมในการทำงานหลังเรียนจบ 

กระทรวงแรงงานได้มีการจัดงานเพื่อให้เด็กๆ ได้มีประสบการณ์และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำงาน เพราะในอนาคตเด็กๆ เยาวชนจะเข้าสู่ระบบการทำงานในอาชีพที่แตกต่างกันไปตามความถนัด ซึ่งวันนี้มีกิจกรรมให้ได้รับประสบการณ์ ความรู้ ผ่านการเล่นกิจกรรมที่หลากหลาย กับพี่ ๆ กระทรวงแรงงาน เช่น อาชีพในฝัน โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร และวงล้ออาชีพ เป็นต้น 

 

 

 

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกของการทำงานและอาชีพในอนาคต การพัฒนาทักษะฝีมือของตนเอง ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับแรงงาน ประกันสังคม และความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกระทรวงแรงงาน สถานประกอบการภาคเอกชน สถานศึกษา และชุมชน 

 

  

 

 

 
 

ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการ สถานประกอบการภาคเอกชน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ อาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงบนเวที การออกบูธกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกแห่งอาชีพในอนาคต ฝึกประลองความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือของตนเอง ตลอดจนสอดแทรกความรู้ด้านแรงงาน ประกันสังคม และความปลอดภัยในการทำงาน การออกบูธกิจกรรมของสถานประกอบการภาคเอกชน และบูธบริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่มตลอดงาน 

ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชน พี่น้องแรงงานต่างพาลูกหลานมาเข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวงแรงงานเป็นจำนวนมาก