Update Newsการศึกษาสังคมสังคม/CSRไลฟ์สไตล์

จอยลิเดย์ ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษ Recycle คืนกลับสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม สานต่ออนาคตที่ยั่งยืน

Joyliday (จอยลิเดย์) ผู้นำศูนย์รวมเครื่องเล่นสำหรับครอบครัวในศูนย์การค้า หรือ Family Entertainment Center (FEC) บริษัทแฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด (FA) โดยนายประวิตร์ การศุข (ที่ 3 จากขวา) และทีมงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการนำตัวอย่างแสตมป์รีไซเคิล ที่ได้จากการเล่นเกมส์ฝึกทักษะ Skill Game ส่งมอบให้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อนำไป Upcycle เป็นวัสดุตั้งต้น เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อส่งมอบให้แก่ชุมชน องค์กร หรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่ขาดแคลน

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการสานต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อคืนกำไรสู่สังคมพร้อมสานต่อความยั่งยืน ร่วมกันระหว่างภาครัฐ และเอกชน โดยมี ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 4 จากซ้าย) ผศ.ดร.สุขจิตร ตั้งเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย(ที่ 2 จากซ้าย) ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (ซ้ายสุด) เป็นผู้แทนในการรับมอบก่อนนำไปวิจัย และพัฒนาเป็นลำดับต่อไป