วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsสังคมสังคม/CSR

จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าขยายผลปลูกผักสวนครัว นำร่องศูนย์เด็กเล็ก อ.บางใหญ่ เป็นศูนย์เรียนรู้

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา10.00 น. นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม"น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" และดำเนินโครงการคนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ เพื่อรณรงค์สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางใหญ่ ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี


โดยมี นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ พร้อมด้วย นายอำพรชัย วิชิตพรชัย พัฒนาการอำเภอบางใหญ่ ปลัดเทศบาลตำบลบางใหญ่ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.)อำเภอบางใหญ่ ผู้นำองค์กร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลดำเนินกิจกรรมในวันนี้สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก และต้นกล้าพืชผักผลไม้คู่บ้านคู่เรือน ให้แก่นายอำเภอบางใหญ่ ปลัดเทศบาลตำบลบางใหญ่ และคุณครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่ต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการร่วมปลูกผักสวนครัวในแปลงผัก เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้รู้จักวิธีการปลูกผัก และประโยชน์ของพืชผักสวนครัว และดำนาในแปลงนาสาธิต ร่วมกับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม ซึ่งในปัจจุบันการทำนาโดยส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทดแทนแรงงานคน ซึ่งวิธีการปลูกข้าว โดยวิธีการดำเนินโดยใช้แรงงานคน หาดูได้ยากยิ่งในปัจจุบัน


ซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน”น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” (รอบ2) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน 

โดยวันนี้จังหวัดนนทบุรี ได้ผสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลบางใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางใหญ่ ดำเนินการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางใหญ่ เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างศูนย์เรียนรู้การปลูกผักสวนครัว 

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันจะนำไปสู่การขยายผลสร้างศูนย์เรียนรู้การปลูกผักสวนครัว ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้กับเด็กและเยาวชน ได้มีทักษะชีวิตตามแนววิถีใหม่ และรู้จักกับการทำเกษตรกรรม เพื่อเป็นการสร้างอาหารที่ปลอดภัย ได้บริโภคผักไร้สารพิษ นำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและพัฒนาการที่สมวัยให้กับเด็กในวัยเรียน

มาร่วมกันสร้างพลังความต่อเนื่อง ปลูกผักสวนครัว “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ” ด้วยกันนะคะ