Update Newsสังคม

ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
 

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมคระกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี เป็นประจำทุกเดือนเพื่อรับทราบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิตตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป
 

นายศิวกร บัวป้อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ โดยใช้ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และจัดตั้งจุดตรวจหลัก จุดบริการประชาชน และจุดอำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ 

โดยบูรณาการหน่วยงานและเครื่องข่ายที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางกลับภูมลำเนาและการท่องเที่ยวในห้วงเวลาดังกล่าว 
 

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มและสิ่งของต่างๆ จากหน่วยงานภาครับและภาคเกชน สำหรับการดำเนินกรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ของจังหวัดชลบุรีในห้วงเวลาดังกล่าว จึง ได้จัดทำเกียรติบัตรและหนังสือขอบคุณเพื่อมอบให้แก่ผู้สนับสนุน จำนวน 19 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป
ปริญญา/ข่าว/ภาพ