Update Newsท่องเที่ยว B Tripธุรกิจท่องเที่ยว

ททท. จับมือ กรมอนามัย ตรวจประเมินผู้ประกอบการ”เซ็นทรัลเวิลด์” ตามมาตรฐาน SHA สร้างความเชื่อมั่นให้ใช้บริการ

บ่ายวันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2564) คณะกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค โดยร่วมกันตรวจประเมินผู้ประกอบการที่ได้รับตรามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA  ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยมี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมตรวจประเมิน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครสำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดตรวจกิจการ 3 ประเภท ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คือ 1. ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 2. ประเภทร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ 3. ประเภทภัตตาคาร และร้านอาหาร ซึ่งเป็นประเภทกิจการที่มีผู้ใช้บริการเป็นหลัก 

โดยกำหนดลงพื้นที่ตรวจบริเวณต่างๆ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งมีขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ และมีชื่อเสียงระดับโลก ได้รับมาตรฐาน SHA หมายเลข  G0002 ร้าน True sphere ให้บริการด้านอุปกรณ์สื่อสารและเป็น Co-Working Space และบริการเครื่องดื่ม ได้รับมาตรฐาน SHA หมายเลข J0107 และร้านอาหารโคคาซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ได้รับมาตรฐาน SHA หมายเลข A0100  

ทั้งนี้ การตรวจประเมินได้กำหนดไว้ 2 แนวทาง ได้แก่ 1) การตรวจโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน และ 2) การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Voice of Customer (VOC) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรฐาน SHA เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ต่อไป

โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. กับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงการเพื่อให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติใหม่ (New normal) และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัย มาตรฐาน SHA จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาใช้สินค้าและบริการนั้นๆ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการรับรอง  ตามมาตรฐาน SHA  8,056 รายทั่วประเทศ โดยประเภทกิจการที่ได้รับมาตรฐาน SHA มากที่สุด 3 ประเภท ตามลำดับ ได้แก่  อันดับที่ 1. โรงแรมและที่พัก สถานที่จัดการประชุม  2. ภัตตาคาร ร้านอาหาร 3.บริษัทนำเที่ยว (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)ทั้งนี้  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ได้ที่ www.thailandsha.tourismthailand.org และ line official : @thailandsha รวมทั้งสามารถประเมินความพึงพอใจผ่าน QR Code อีกด้วย