Update Newsสิ่งแวดล้อม

ทหารนาวิกโยธินจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก นำเยาวชน ปลูกป่า สอนคัดแยกขยะ

วันนี้ 5 มิ.ย.60 พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ อาคารบำบัดและคัดแยกขยะหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 

      

   

โดยในพิธีมีการมอบรางวัลประกวดโครงสี่สุภาพ กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การบรรยายกระบวนกำรบริหารจัดการขยะ จากคุณฐานันดร ชินะเมธา ประธานกรรมการบริษัท สมาร์ต แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด การแสดงของกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นการแสดงชุดการคัดแยกขยะ 

ประกอบด้วย เพลงนาวิกนครขอบคุณ เพลงฉ่อยคัดแยกขยะ เพลงแหล่คัดแยกขยะ ออกกำลังกายแบบคัดแยกขยะ(เพลง T26) และเพลงขยะในฝัน จากนั้นเป็น กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ อาคารบำบัดและคัดแยกขยะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 

   พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กล่าวว่า สำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญร่วมกัน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ตระหนักในเรื่องนี้ดีจึงจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืนตลอด


      

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323