Update Newsสังคม

ทหารเรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ปลูกต้นมะพร้าว โกงกาง วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

    

   

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ 17 พ.ค.60 นาวาเอก ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นมะพร้าว จำนวน 45 ต้นและ ปลูกป่าชายเลน ต้นโกงกาง จำนวน 500 ต้น เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ป่าชายเลน ชายหาดศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้นำองกรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ข้าราชการทหาร และประชาชนเข้าร่วมทำกิจกรรมท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา
 

นาวาเอก ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัญหาสำคัญเป็นอย่างมาก ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวทวีความรุนแรงมากขึ้น มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดการจัดการที่ดี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต ดังเช่นป่าชายเลนนับวันจะลดปริมาณลงเรื่อยๆ เพราะการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อม และการปลูกต้นมะพร้าว ยังเป็นแนวป้องกันทางธรรมชาติที่ช่วยรักษาแนวชายฝั่งทะเลไม่ให้ถูกกัดเซาะโดยคลื่นลม และกระแสน้ำชายฝั่ง
 

นอกจากนั้น ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และช่วยกรองมลพิษบริเวณชายฝั่ง การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตัวอ่อนให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป 
อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323