Update Newsกระทรวงแรงงานสังคมสังคม/CSR

ทีมพัฒนาประกันสังคม เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน ขอให้ขยายเวลาการยื่นชื่อเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

ดร. ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ พร้อมด้วยผู้สมัครในทีมพัฒนาประกันสังคม ทั้ง 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ดร.วรพล เพ็ชรภูผา , นายสมพงศ์ นครศรี , นายทรงกรด ชูศรี , นายชัชพงศ์ โชติศิริ , นางสาวเบญจพร บุษามงคล และนางสาวฟารีดา บุรณนัฏ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงแรงงานที่ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ ห้องอธิบดีกรมการจัดหางาน ชั้น 9 อาคารกระทรวงแรงงานและที่สำคัญจะมาเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานขยายเวลาในการลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์ของนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งตามกำหนดเดิมนั้นจะหมดสิทธิ์ในลงทะเบียนในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นี้

    

ซึ่งจากการตรวจสอบและสอบถามทราบว่ามีคนมาลงทะเบียนน้อยมาก ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้างมีประมาณ 2 แสนกว่าราย แต่มีผู้มาลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิเพียง 1,000 กว่ารายเท่านั้น และที่สำคัญอยากให้กระทรวงแรงงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสิทธิในการลงทะเบียนและการเลือกตั้งในทราบถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มาก เพราะนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของบอร์ดประกันสังคม ที่จะเข้าไปดูแลการทำงานให้กับนายจ้างและลูกจ้าง 


ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับการทำงานในด้านแรงงานไม่ว่าจะเป็นส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง และอยากให้ทุกท่านคิดนโยบายใหม่ ๆ เพื่อช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้าง ให้สามารถทำงานของสำนักงานประกันสังคมเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสุดท้ายขอเชิญชวนนายจ้าง และลูกจ้างไปแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิกันให้เต็มทีผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ ที่สำนักงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศ