สังคม

ทูตออสซี่ด้านสตรีและเด็ก เยือนหน่วยงานในภูมิภาคสค. เผยชื่นชมและพร้อมให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเต็มที่

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น. ที่ผ่านมา นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้การต้อนรับ Dr. Sharman Stone ทูตด้านสตรีและเด็กของออสเตรเลีย ซึ่งเดินทางเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ตลอดจนเยี่ยมชมร้านผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ “เปิงเปียณ” โดยมี นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตลอดจนนำเยี่ยมชมสถานที่สำหรับการฝึกอาชีพแผนกต่างๆ ณ เรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว จังหวัดเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

   

นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีหน่วยงานภูมิภาคอยู่ในสังกัด 8 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ศรีสะเกษ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ชลบุรี สงขลา และนนทบุรี โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เป็นหน่วยงานที่ให้การฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กและสตรีซึ่งเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาผลประโยชน์ไปในทางที่ไม่เหมาะสม และเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์  อันเนื่องมาจากความยากจน  การขาดโอกาสทางการศึกษา หรือประสบปัญหาสังคมต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้ามาฝึกอบรม

ซึ่งเป็นที่สนใจของ Dr. Sharman Stone และคณะเป็นอย่างมาก พร้อมซักถามถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงรายเปิดฝึกอบรม พร้อมการเยี่ยมชมสถานที่สำหรับการฝึกอาชีพแผนกต่าง ๆได้แก่ แผนกโภชนาการ แผนกการตัดเย็บเสื้อผ้า แผนกเสริมสวยสตรี และให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผ้าด้นมือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จำหน่ายในร้าน ทอฝัน By พม. ที่ โซน Beacon ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์

พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวขึ้นมา เป็นสถานที่ที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเป้าหมายให้มีอาชีพและรายได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ ประกอบกับหลักสูตรต่าง ๆ ที่ศูนย์ฯ เปิดฝึกอบรม เป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วมีหน่วยงานรองรับเข้าทำงานทุกคน

นอกจากนี้ Dr. Sharman Stone ยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และได้รับทราบถึงช่องทางการให้ความช่วยเหลือของ พม. สำหรับกรณีที่ประชาชนประสบปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้โทรสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC ตลอด 24 ชั่วโมง และกล่าวชื่นชม สค. ที่ใส่ใจดูแลหญิงไทยที่เดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศอีกด้วย ที่ได้จัดทำเว็บไซต์หญิงไทยดอทเนท (www.yingthai.net) และแอพพลิเคชั่น Ying Thai ขึ้นเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่มีประโยชน์

รวมทั้งสามารถสอบถามและแจ้งขอรับความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาต่าง ๆ และยังเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงไทยและทุกคนที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ Dr. Sharman Stone ได้กล่าวว่าพร้อมพิจารณาให้การสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อการต่อยอดพัฒนาศักยภาพของสตรีอย่างต่อเนื่องต่อไป” นางพรสมกล่าวในตอนท้าย