Update Newsสังคมสังคม/CSR

นักศึกษา ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดงาน “วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สู่ความจงรัก ภักดีเหนือเกล้า”

วันนี้ 26 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. , รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รมว.อว. , นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วย รมว.อว. และคณะผู้บริหารระดับสูงในกระทรวง อว. เดินทางมาร่วมการจัดกิจกรรม "วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สู่ความจงรักภักดีเหนือเกล้า" ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานีโดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาประมาณ 5,000 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และได้มีการอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2536 เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฎทั่วราชอาณาจักร ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และภายหลังจากพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในบุญคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รมว.อว.ได้มอบนโยบายและพบปะพูดคุยกับนักศึกษา เพื่อสร้างความรัก ความภาคภูมิใจของนักศึกษาและปฏิบัติตนให้สมกับการเป็น "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"