Update Newsแรงงาน

ประกันสังคม เผยผลตอบแทนการลงทุนกองทุนประกันสังคม ปี 60 4 เดือนแรกกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท

กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม แจงผลการบริหารกองทุนประกันสังคม 4 เดือนแรก ปี 2560 (มกราคม - เมษายน 2560) ได้รับผลตอบแทนแล้ว 17,205 ล้านบาท เผย สิ้นเดือนเมษา 60 ประกันสังคมมีเงินลงทุนสะสมแล้ว 1.61 ล้านล้านบาท 


นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม ใน 4 เดือนแรก (มกราคม - เมษายน 2560) ซึ่งผลการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรู้แล้วทั้งสิ้น จำนวน 17,205 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีผลตอบแทนจากการลงทุน ที่รับรู้แล้ว 16,525 ล้านบาท ผลตอบแทนที่รับรู้แล้วใน 4 เดือนแรกปี 2560 แบ่งออกเป็นผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและกำไรจากการขายตราสารหนี้และค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ 13,493 ล้านบาท และเงินปันผลและกำไรจากตราสารทุน และหน่วยลงทุน 3,712 ล้านบาท


โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนรวม 1.61 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้เอกชน จำนวนประมาณ 1.30 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 81 และ ลงทุนหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้อื่น หน่วยลงทุน และหุ้นสามัญ จำนวน 0.31 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 19

 

ทั้งนี้ ในปี 2559 ผลตอบแทนจากการลงทุน 4 เดือนแรก เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 (มกราคม – เมษายน 2560) ผลตอบแทนจากการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2559 ถึง 680 ล้านบาท 
 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า การลงทุนของกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม โดยความเห็นชอบ ของกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้นำดอกผลสะสม ไปใช้ในการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตน โดยไม่ได้จัดเก็บเงินสมทบเพิ่มแต่อย่างใด