gadget / ไอทีUpdate Newsธุรกิจ-เศรษฐกิจ

ปิดโครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการใหม่

นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้กับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการใหม่ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องแมกโนเลีย 2-3 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน