Update Newsสังคมสังคม/CSR

ผส.ประชุมเดินหน้าบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและควาทมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๒ แห่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น ๑๖๔ คน เพื่อจัดทำแผนงานโครงการด้านผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ รวมทั้งเพื่อบูรณาการงานให้สอดรับกับเป้าหมายการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร