Update Newsสังคม

ผอ. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ. เชียงราย พัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวคิด “รื่นรมย์ในงาน เบิกบานในจิต”

   

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำบุคลากร และผู้เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์ฯ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รื่นรมย์ในงานเบิกบานในจิต" เป็นระยะเวลา 2 วัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

   

นางสาวจารุวรินทร์ กล่าวว่า "ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิด ปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น สำหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ สำหรับประชาชนทั่วไป ได้แก่ ปัญหาด้านความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการทำงานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร "

นางสาวจารุวรินทร์ กล่าวต่ออีกว่า "ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียราย ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ประกอบกับนโยบายของรัฐ ที่ต้องการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีศักยภาพในการทำงานอย่างสูงสุด ทำงานอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

ซึ่งในโครงการได้สอดแทรกเรื่องดังกล่าว เข้าในหลักสูตรโดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชน ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้สติในการแก้ไขปัญหา ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป" นางสาวจารุวรินทร์กล่าวในตอนท้าย