Update Newsสังคมสังคม/CSR

พก.จัดประชุมสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับภูมิภาค (กลุ่มภาคใต้)

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ มอบหมายให้นางณฐอร อินทร์ดีศรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับภูมิภาค (กลุ่มภาคใต้) และบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 พ.ค. 62

       ในวันนี้มีเวทีการเสวนาซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการ 5 ประเด็นตามมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ได้แก่ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (big data) พัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ ยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดเและทั่วไป และการสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ โดยมีวิทยากรรับเชิญจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมอภิปราย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 200 คน

        ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของคนพิการได้ที่ www.dep.go.th หรือ https://www.facebook.com/dep.go.th