Update Newsสังคม

พก. จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร Empower DEP ประจำปี 2560
นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการงานสัมมนา "Empower DEP" ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมซิลเวอร์ โรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช จังหวัดระยอง เพื่อรับทราบนโยบายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร 
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบำเพ็ญประโยชน์ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน แหล่งรวมชีวิตลุ่มน้ำประแสร์ และกิจกรรมส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปากน้ำประแสร์ รวมถึงกิจกรรมมุฆิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สำหรับวันนี้ มีการสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมในปีงบประมาณ 2560 และแผนเดินหน้าขับเคลื่อนงาน พก. ในปีงบประมาณ 2561 พร้อมพิธีมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560 พร้อมการมอบนโยบายการดำเนินงานของ พก. โดยอธิบดี พก.


โดยมีนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รอง พก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พก. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และบุคลากร พก. จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 500 คน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้