Update Newsสังคมสังคม/CSR

พก. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน Zero Tolerance “ไม่รับ ไม่ทน ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต”

วันที่ (5 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน Zero Tolerance ของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กรในทุกรูปแบบ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 200 คน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนางธนาภรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการ จึงมีความมุ่งมั่นผลักดันสร้างเกียรติภูมิในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของบุคลากรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

ในวันนี้ พก. จึงได้จัดพิธีการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน Zero Tolerance ของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน Zero Tolerance เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมใหม่ "ไม่รับ ไม่ทน ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต" สร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในการบริหารงาน และสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตในองค์กรในทุกรูปแบบอย่างจริงจังนางธนาภรณ์ กล่าวต่อด้วยว่า ทั้งนี้ จึงขอแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของหน่วยงานในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านความโปร่งใส โดยดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 2) ด้านความพร้อมรับผิด โดยรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน 

3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยไม่เรียกหรือรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน 4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร โดยยึดมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง จิตสำนึกสาธารณะ และทัศนคติต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตทุกประเภท 

และ 5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยหลักธรรมาภิบาล และมุ่งมั่นบริหารงบประมาณตามภารกิจอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย การเดินรณรงค์และติดสติ๊กเกอร์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียง

“สำหรับในปีนี้ประเทศไทย โดยรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ที่แสดงเจตจำนงที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในระบบราชการ ตามเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความดีตาม

หลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ด้วยจริยธรรมนำจิตใจและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และสิ่งสำคัญ พก. นั้น มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงต้องคำนึงถึงประโยชน์ของคนพิการ เพื่อคนพิการอย่างแท้จริง” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย