Update Newsสังคมสังคม/CSR

พพ. เปิดต้นแบบชุบชีวิต อาคารเก่า กฟภ.นครชัยศรี สู่เส้นทางอนุรักษ์พลังงานเป็นเลิศ

พพ. นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชน ศึกษาต้นแบบความสำเร็จการอนุรักษ์พลังงาน อาคารปฏิบัติการ ของ กฟภ. อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดึงเทคโนโลยีด้านประหยัดพลังงาน ผสานการใช้พลังงานสะอาด ปรับปรุงอาคารเก่า ฟื้นประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่าสะท้อนผลลดต้นทุนใช้ไฟฟ้าภายในอาคารได้ถึงร้อยเปอร์เซนต์ พร้อมเครื่องยืนยัน ความสำเร็จจากเวที Thailand Energy Awards 2023 และ รางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2023 เดินหน้าขยายผลไปยังสำนักงานการไฟฟ้าต่างๆ ทั่วประเทศวางเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ใน ปี 2593


(วันที่ 4 ตุลาคม 2566) นายโสภณ มณีโชติ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จของ อาคารปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมสำหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบุคคลภายนอก ที่นำเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานมาใช้ควบคู่กัน

โดยมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน เพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Zero Energy Building) ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Awards 2023 และ ASEAN Energy Awards 2023 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Zero Energy Building)

ถือเป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากอาคารดังกล่าว มีการปรับปรุงระบบการใช้ไฟฟ้า ระบบส่องสว่าง สามารถลดการใช้พลังงานได้เป็นผลสำเร็จ มีการติดตั้งพลังงานสะอาดเพื่อผลิตไฟฟ้าได้เอง สามารถลดภาระจากการใช้ไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าถึงร้อยเปอร์เซนต์

ซึ่งผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า จึงได้ปรับเปลี่ยนอาคารเดิมที่มีอายุกว่า 10 ปี ให้เป็นอาคารใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ถือเป็นต้นแบบอาคารที่สำคัญในการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutral 100 % ในปี ค.ศ. 2050 หรือ ปี พ.ศ. 2593 

 

 

 

 

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การดำเนินงานปรับปรุงอาคารดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการเป็นต้นแบบให้สถานที่ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาด ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

นอกจากนี้ กฟภ. ยังมีแผนงานที่จะขยายผลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับอาคารสำนักงาน กฟภ. ทั่วประเทศ และยังเปิดโอกาสให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับ ภาคประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงพนักงานในองค์กรให้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Road Map)