Update Newsสังคมสังคม/CSR

พม. จัดงานวันคนพิการสากล 2563 เชิดชูคนพิการต้นแบบและหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ

วันนี้ (3 ธ.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นแก่คนพิการต้นแบบ และหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันคนพิการสากลของโลก ไม่ใช่ว่าจะทำงานวันนี้เพียงวันเดียว แต่เป็นวันที่เราต้องทบทวนงานที่ดำเนินการไปแล้วว่า มีงานอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงบ้าง และในปีต่อไปเราจะทำงานอะไรให้ดียิ่งขึ้นและประสบความสำเร็จให้มากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งตนยอมรับว่า เราไม่สามารถเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้ในทุกเรื่องและทุกด้าน แต่ที่ผ่านมานั้น ต้องยอมรับว่า เราทำงานอย่างเต็มที่เกินร้อย สำหรับเรื่องที่นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้ฝากมา คือ เรื่องการเยียวยากลุ่มเปราะบาง อาทิ การพักชำระหนี้ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินการไปแล้ว รวมถึงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาชน นับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่จะต้องทำงานร่วมกัน ต้องรับฟังและสนับสนุนซึ่งกันและกันจึงจะทำให้ประสบผลสำเร็จ รวมถึงเรื่องส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ 8,000 อัตรา การให้สัมปทานพื้นที่ประกอบอาชีพ และการฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติม โดยจะนำไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป  อีกทั้งกระทรวง พม. จะต้องหารือความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอื่นๆ อีกด้วยนายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดขึ้นภายใต้ประเด็นหลักขององค์กรสหประชาชาติ (UN) คือ สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า : มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Building Back Better : toward a disability-inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 World) ซึ่งให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสังคมให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและดีขึ้นกว่าเดิม ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

โดยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ( มอพ. 2554) ระดับดีมาก ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การอ่านสาส์นวันคนพิการสากลประจำปี 2563 โดยผู้แทนองค์การสหประชาชาติ และนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น แก่คนพิการต้นแบบ และหน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ นิทรรศการแสดงผลงานและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าผลิตภัณฑ์โดยคนพิการ