Update Newsสังคม

พม.  จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 “ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์”


 
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมเตรียมการจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 "ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์" และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และสื่อมวลชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รางวัลประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ "ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์" โดยมี นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวง พม. และนางเสาวนีย์ โขมพัตร อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชกระทรวง พม. ตลอดจน นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโนบายและยุทธศาสตร์ และคณะทำงานจากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ พม. เข้าร่วมประชุม
 

นายไมตรี กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง รัฐบาลยังคงดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ ทำเนียบรัฐบาล และได้มอบนโยบาย Zero Tolerance มุ่งมั่นปราบปรามและลงโทษผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุด 

โดยเน้นที่ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน และการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เร่งสร้างมุมมองสังคมไทยให้ตระหนักว่าการค้ามนุษย์เป็นภัยใกล้ตัวและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
 

นายไมตรี กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยประสานงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จึงได้เตรียมจัดงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 "ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ 

และความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ เผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย รวมถึงการผนึกกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

กิจกรรมภายในงานในปีนี้ ได้มีการมอบรางวัลผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานและสื่อมวลชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย แยกเป็นทีมคดีสำคัญ ทีมสหวิชาชีพ ภาครัฐ NGOs ผู้ทำงานภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน อีกทั้งมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชนในหัวข้อ “ประเทศไทยปลอดภัยจากการค้ามนุษย์” โดยแยกเป็น 3 ระดับ ๆ ละ 6 รางวัล ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานในวันนั้น ประกอบด้วย 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด รวมทั้งผู้แทนองค์กรเอกชน นักวิชาการ องค์การระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ประจำประเทศไทย ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ รวมจำนวน 500 คน นายไมตรีกล่าวในตอนท้าย