Update Newsสังคมสังคม/CSR

พม. จัดงานวันแห่งครอบครัว 2562 ชู “รวมพลังครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง”

วันนี้ (5 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง” พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” และมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น 92 รางวัล อีกทั้งรับมอบข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติโดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ครอบครัวร่มเย็นส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ครอบครัวร่มเย็น (ด้านผู้มีชื่อเสียง) บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ผู้แทนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จำนวนทั้งสิ้น 600 คน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
นายปรเมธี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและรณรงค์ให้ภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น อีกทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิธีคิดและการดำเนินชีวิตของคนในครอบครัว ทำให้ครอบครัวขาดความสมบูรณ์ ขาดความสุข และเกิดความขัดแย้งในครอบครัว อันนำไปสู่การใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา ซึ่งปัจจุบัน ปัญหาความรุนแรงในสังคมมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความอบอุ่นและเข้มแข็งของครอบครัว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดทุกช่วงวัย และการมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย รวมถึงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคให้ครอบครัวเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตัวเองได้ด้วยความพร้อมทั้งตระหนักรู้ จัดการป้องกันความรุนแรง สร้างเจตคติไม่ใช้ความรุนแรงคือ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำรุนแรง” และต้องเชื่อว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่ป้องกันได้โดย “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง”


นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยได้ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ด้วย การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว ผ่านกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในทุกช่องทาง ทั้งการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ การเข้าถึงสิทธิของประชาชน และการรณรงค์ปรับเจตคติของสังคม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านครอบครัวระดับตำบลในรูปแบบของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำปรึกษา เฝ้าระวัง สำรวจข้อมูล ป้องกัน แก้ไขปัญหาของครอบครัวในชุมชน 

อีกทั้งประสานส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน มีการจัดตั้ง ศพค. แล้ว จำนวน 7,133 ศูนย์ และอยู่ระหว่างการยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) จำนวน 536 ศูนย์ ในพื้นที่ 76 จังหวัด (ข้อมูล ณ มี.ค. 62) นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนครอบครัวเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกครอบครัวในทุกช่วงวัย ตลอดจนปรับปรุง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ให้ครอบคลุมทุกมิติในด้านครอบครัว ทั้งการคุ้มครองสวัสดิภาพและการส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัวตามกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน


นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. โดย สค. ได้กำหนดจัดงานวันแห่งครอบครัวในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี สำหรับ งานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2562 ในวันนี้ กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลังครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง” เพื่อกระตุ้นให้ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของพลังคนไทยและพลังจากสมาชิกครอบครัวไทยในการร่วมกันดูแลผู้ที่ประสบปัญหา ภาวะยากลำบากและผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง ด้วยการช่วยกันเฝ้าระวังความเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน หากพบเห็นปัญหาความรุนแรงในสังคมทั้งกับเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว หรือความรุนแรงในทุกรูปแบบ สามารถให้ความช่วยเหลือตามกำลัง หรือแจ้งเหตุไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง 

สำหรับงานในวันนี้ มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัว บุคคล ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว โดยพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 92 รางวัล ประกอบด้วย 1.1) ครอบครัวร่มเย็นจากส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร จำนวน 82 รางวัล 2) ครอบครัวร่มเย็นด้านผู้มีชื่อเสียง : ประเภทครอบครัวศิลปิน ครอบครัวนักธุรกิจ ครอบครัวนักกีฬาครอบครัวพิเศษ สื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว จำนวน 5 รางวัล และ 3) บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จำนวน 5 รางวัล

 

ทั้งนี้ มีครอบครัวบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ อาทิ ครอบครัวศิลปิน ได้แก่ คุณวรินทร ปัญหกาญจน์ นักแสดงจากช่อง 3 ครอบครัวนักธุรกิจ ได้แก่ คุณอมรา พวงชมพู จากบริษัท สยามแฮนดส์ จำกัด เจ้าของเสื้อแบรนด์ดัง “แตงโม” ครอบครัวนักกีฬา ได้แก่ คุณศศลักษณ์ ไหประโคน นักฟุตบอลทีมชาติไทย สังกัดสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ครอบครัวพิเศษ ได้แก่ คุณพิชาภา ลิมศนุกาญจน์ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 และ สื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ได้แก่ รายการศึกร่วมชายคา บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง 7HD นอกจากนี้ ยังมีการรับข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 และบูธนิทรรศการภายใต้แนวคิด “รวมพลังครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง”