Update Newsสังคม

พม. นำคณะนักเรียนทุนพระราชทานฯ ร่วมโครงการ “ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8”

พม. นำคณะนักเรียนทุนพระราชทานฯ ร่วมโครงการ “ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8”ภายใต้หลักคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน” เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคมอย่างยั่งยืน

   

วันนี้ (28 เม.ย. 60) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงานต่อ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประธานในพิธีเปิดโครงการ “ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8” ภายใต้หลักคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน”


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนพระราชทานฯ สำนึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมนำพระราชดำรัสและหลักการทรงงานไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมความรู้และพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้ ภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต และการเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายของนักเรียนทุนพระราชทานให้มีความเข้มแข็ง

นายไมตรี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงดำรง พระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำ “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยพระปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนและลำบาก แต่มีความประพฤติดีและมีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ จนกระทั่งจบปริญญาตรี 

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสปิดภาคเรียนฤดูร้อน ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จึงได้จัดทำโครงการ “ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8” ภายใต้หลักคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน” ขึ้น ซึ่งโครงการฯ นี้ มีนักเรียนทุนพระราชทานเข้าร่วมโครงการปีละกว่า 300 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นปีที่ 8 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2560 มีกิจกรรมที่สำคัญ 

อาทิ กิจกรรมต้นกล้าอาสาในวัด กิจกรรมส่งเสริมความรู้ภาษาไทยและสังคม เป็นต้น และการศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริ และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก และพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี      

นายไมตรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับนักเรียนทุนพระราชทานที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ จะได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน และได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทุนพระราชทานในแต่ละรุ่น ก่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างนักเรียนทุนพระราชทาน อีกทั้งได้แสดงผลงาน ความสามารถ เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความมั่นใจ 

รวมถึงการศึกษาดูงานตามสถานที่สำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย์และการพัฒนาสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญ พร้อมที่จะเปิดรับในสิ่งใหม่ๆ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี มีวินัยในการปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งทั้งหมดเป็นคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยที่สังคมในปัจจุบัน

“กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานฯ ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า มีความเป็นผู้นำ มีพลังใจ ใฝ่รู้ ต่อสู้ปัญหาและสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป” นายไมตรี กล่าวในตอนท้าย